චීනය (Yuyao) ජාත්යන්තර ප්ලාස්ටික් එක්ස්පෝ 2018 සහ ද 20 TH චීනය ප්ලාස්ටික් එක්ස්පෝ

නව වන

ප්රදර්ශන මධ්යස්ථානයේ: Yuyao ජාත්යන්තර සම්මන්ත්රණ සහ ප්රදර්ශන මධ්යස්ථානයේ

කුටිය අංකය: 4026

දිනය: නොවැම්බර් 7 වන -10 වන , 2018

එන්න, අප හා ශාලාව 4 අපගේ ස්ථාවරය අප වෙත පිවිසෙන්න 026 නැගී සිටිමු.


පළ කාලය: නොවැම්බර්-10-2018