ចិនបាស្ទិក (Yuyao) អន្ដរជាតិពិព័រណ៍ឆ្នាំ 2018 និង 20 ទី ពិព័រណ៍ចិនប្លាស្ទិក

ថ្មី

មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍: ពិព័រណ៍ Yuyao អនុសញ្ញាមជ្ឈមណ្ឌលនិងអន្តរជាតិ

លេខស្តង់: 4026

កាលបរិច្ឆេទ: ខែវិច្ឆិកា 7 ទី -10 ទី , ឆ្នាំ 2018

ចូលមកទស្សនាយើងនៅលើជំហររបស់យើងនៅក្នុងសាល 4, ឈរ 026 ។


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: វិច្ឆិកា-10-2018