ប្រទេសចិនពិព័រណ៍នាំចេញនិងនាំចូល

new1

125ទី  Canton Fair

មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍: ការនាំចូលនិងការនាំចេញរបស់ប្រទេសចិនពិព័រណ៍

លេខស្តង់: 14.4F51

កាលបរិច្ឆេទ: 15 មេសា ទី  - 19 ទី , ឆ្នាំ 2019

យើងសូមអញ្ជើញអ្នកនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដោយស្មោះដើម្បីទស្សនាស្តង់របស់យើងនៅប្រទេសចិនពិព័រណ៍នាំចេញនិងនាំចូល។


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍:-15-2019 មេសា