វិញ្ញាបនប័ត្រ ISO 9001

ប៉ាតង់ការបង្កើត

ម៉ូដែលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ប៉ាតង់

ប៉ាតង់ចង្ក្រាន Annealing

កាត់ប៉ាតង់ឧបករណ៍

ការកាត់បន្ថយប៉ាតង់ឧបករណ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ប៉ាតង់ផ្សិត

ការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធប៉ាតង់

ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យត្រង់ប៉ាតង់

វិញ្ញាបនប័ត្រយីហោ